جزوه اجرای معاهدات

جزوه اجرای معاهدات

به همت واحد بین الملل اتحادیه جزوه اجرای معاهدات، هم اکنون آماده استفاده اعضای جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور می باشد.

جزوه تصمیمات سازمان های بین المللی

جزوه تصمیمات سازمان های بین المللی

به همت واحد بین الملل اتحادیه جزوه تصمیمات سازمان های بین المللی، هم اکنون آماده استفاده اعضای جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور می باشد.

جزوه اختتام معاهدات

جزوه اختتام معاهدات

به همت واحد بین الملل اتحادیه جزوه اختتام معاهدات، هم اکنون آماده استفاده اعضای جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور می باشد.

چندرسانه ای