مجلس در برابر انحرافات آشکار بودجه وزارت آموزش و پرورش انعطاف به خرج ندهد

مجلس در برابر انحرافات آشکار بودجه وزارت آموزش و پرورش انعطاف به خرج ندهد

دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجایی و فرهنگیان کشور در نامه‌ای اعلام کردند: بودجه مربوط به توسعه عدالت آموزشی با کاهش ۸۴ میلیاردی همراه بوده که این حاکی از افزایش هر چه بیشتر فاصله طبقاتی به ویژه مستضعفان است.

نتایج بیست ودومین انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اعلام شد

نتایج بیست ودومین انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اعلام شد

نتایج بیست و دومین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیئت نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اعلام شد

چندرسانه ای