منفعت پروژه دلم عالم همچون هفت باغ به مذاق برخی خوش آمده!

منفعت پروژه دلم عالم همچون هفت باغ به مذاق برخی خوش آمده!

مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولیعصر رفسنجان در خصوص اجرایی شدن پروژه دل عالم در این استان گفت: منفعت و تجربه پروژه هفت باغ به مذاق برخی آقایان شیرین آمده که حال به دنبال دل عالم هستند.