کد خبر : 1244

تاریخ انتشار : 1396/02/13 23:32

دبيرجامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت:

امروز، مردم به‌جای توجه به شعارهاي دولت به عملكرد چهارساله‌اش مي‌نگرند

دبيرجامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت: چهارسال از شعارهاي زيباي رئیس جمهور مي‌گذرد؛ شعارهايي نظير وعده صدروزه حل مشكلات گرفته تا وعده پوشالي چرخيدن چرخ كارخانه‌ها با ديدن دم كدخدا؛ اما اكنون گذر زمان حقايق زيادي را آشكار كرده است.

به گزارش جادنیوز،محمدحسين جعفري، دبير جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، گفت: چهارسال از شعارهاي زيباي رئیس جمهور مي‌گذرد، شعارهايي نظير وعده صدروزه حل مشكلات گرفته تا وعده پوشالي چرخيدن چرخ كارخانه‌ها با ديدن دم كدخدا اما اكنون گذر زمان حقايق زيادي را آشكار كرده است.  

 

وی افزود: وضعيت وحشتناك بيكاري در سطح نخبگان و جوانان جامعه گرفته و ركود بي سابقه اي كه اقتصاد و صنعت را فلج كرده است، بازتابي از ناكارامدي مدل توسعه اقتصادي رئیس جمهور است كه خود بازگرداني از تدبير مدل غربي در ايران است.

 

دبيرجامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان تصریح کرد: در عرصه سياست خارجي هم شعار تنش زدايي و بازگرداندن عزت به پاسپورت ايراني توسط دولت نيز وضعيت مشابهي دارد، در همين دولت بود كه نه تنها وضعيت ايران در عرصه جهاني عزتمند و توام با اقتدار نبود؛ بلكه شاهد بوديم كشورهاي بي هويت نيز زبان به تهديد گشودند و از بابي ديگر همين عزتمندي جمهوري اسلامي در منطقه و جهان ناشي از فرهنگ جهاد و مقاومت هست.

 

جعفری بیان داشت: مشي دولت بايد بر تهديد زدايي باشد نه تنش زدايی؛ چراكه آيه «مستطعتم من قوه» ناظر به همين است و از سوي ديگر تنش، خود اصل وجودي اسلام است؛ بله ما تنش ايجاد مي كنم با دشمنان خدا و ولي خدا و مستكبران در دفاع از مظلومان،‌ نتيجه شعار تعامل سازنده با جهان را مجال صحبت نيست كه مردم خود حديث مفصل خواندند از اين مجمل و اين نوزادي كه روحاني از ان دم مي زنند نه تنها گره گشايي براي مردم و كشور نداشته؛ بلكه دست و پاي دولتي كه تمام همش را گذاشته جهت حفظش نير بسته است.

 

وی خاطرنشان کرد: اقاي روحاني همانطور كه خود مي دانيد فصل شعاربازي تمام شده است. شايد براي همين خود را در حال پس گرفتن شعارهايتان نظير وعده صد روزه مي كنيد و از طرفي مخاطب شعارهايتان، دولت خود شماست؛ امروز مردم بيش از انكه به شعارهاي دولت توجه كنند به عملكرد چهارساله اش مي نگرند.

نظرات

طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1