آخرین اخبار

واحد آموزش

کارگاه آموزشی باز خوانی ماهیت و رسالت جامعه اسلامی دانشجویان
کارگاه بازخوانی ماهیت و رسالت جامعه اسلامی دانشجویان

کارگاه آموزشی باز خوانی ماهیت و رسالت جامعه اسلامی دانشجویان