آخرین اخبار

بایگانی‌های صنعتی اصفهان - جامعه اسلامی دانشجویان

نشریه صبح دانشگاه؛ شماره۵۸
ارگان رسمی جامعه اسلامی دانشجویان دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

نشریه صبح دانشگاه؛ شماره۵۸

مطالبات دانشجویی را موثر در رفتار آینده ی خود دانشجویان میدانم
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با جادنیوز :

مطالبات دانشجویی را موثر در رفتار آینده ی خود دانشجویان میدانم