آخرین اخبار

بایگانی‌های شهید رجایی تهران - جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری کارگاه اقتصادی رهاورد
دفتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزاری کارگاه اقتصادی رهاورد

فرهنگ و تربیت دو مولفه‌ای که به آن توجه نمی‌شود/ جامعه اسلامی اصالت را به خانواده می‌دهد
خادمی در نشست جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مطرح کرد؛

فرهنگ و تربیت دو مولفه‌ای که به آن توجه نمی‌شود/ جامعه اسلامی اصالت را به خانواده می‌دهد

مجلس در برابر انحرافات آشکار بودجه وزارت آموزش و پرورش انعطاف به خرج ندهد
دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجایی و فرهنگیان کشور:

مجلس در برابر انحرافات آشکار بودجه وزارت آموزش و پرورش انعطاف به خرج ندهد