آخرین اخبار

بایگانی‌های کاشان - جامعه اسلامی دانشجویان

حادثه اهواز نشان داد دشمنان تحمل اقتدار نظام را ندارند
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان:

حادثه اهواز نشان داد دشمنان تحمل اقتدار نظام را ندارند

مسئولین باید عملکردی فراتر از شعار و برخورد سطحی از خود نشان دهند
بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان

مسئولین باید عملکردی فراتر از شعار و برخورد سطحی از خود نشان دهند

بیانیه به مناسبت ۹ دی ماه
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان

بیانیه به مناسبت ۹ دی ماه