آخرین اخبار

بایگانی‌های سیاسی - جامعه اسلامی دانشجویان

سلسله نشست های تخصصی پرسمان
واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

سلسله نشست های تخصصی پرسمان

برگزاری حلقه وصل فرهنگی _سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری حلقه وصل فرهنگی _سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

رئیس جمهور درکی از شرایط جنگ اقتصادی ندارد
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

رئیس جمهور درکی از شرایط جنگ اقتصادی ندارد